برنامه زمان بندی شش ماهه اول سال 98

برنامه زمان بندی شش ماهه اول

سال 98 آزمون های فنی وحرفه ای

جهت اخذ گواهینامه بین الملی فنی وحرفه ای

#چرتکه – توسعه – عدالت – مهارتی

#مرکز آموزشی -چرتکه

شماره تلفن :37710009

37761188