برنامه زمان بندی شش ماهه اول سال ۹۸

برنامه زمان بندی شش ماهه اول

سال ۹۸ آزمون های فنی وحرفه ای

جهت اخذ گواهینامه بین الملی فنی وحرفه ای

#چرتکه – توسعه – عدالت – مهارتی

#مرکز آموزشی -چرتکه

شماره تلفن :۳۷۷۱۰۰۰۹

۳۷۷۶۱۱۸۸