برگزاری دوره آرماتوربنددرجه ۲

برگزاری دوره کمک آرماتوربند (درجه۲)

در #مرکزآموزشی_چرتکه

(ویژه #برادران)

مهلت ثبت نام تا شنبه ۱۸ آبان ماه

مدرس دوره: آقای مهندس #لاری_پور

ثبت نام:
۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸
۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹
خیابان ۱۹دی (باجک) انتهای کوچه پنجاه

#چرتکه_توسعه_عدالت_مهارتی
#چرتکه کارآفرین قابل تقدیر آموزشی
و رتبه اول تدریس کشوری
@chortkeqom
Acch.ir