برگزاری دوره حسابداری تکمیلی

برگزاری دوره حسابداری تکمیلی

(آموزش مباحث تکمیلی حسابداری مطالبات ،دارایی های سرمایه گذاری ،

بدهی های کوتاه وبلند مدت ،اعتبارات اسنادی ،تجزیه وتحلیل صورت های مالی )

در #مرکز آموزشی -چرتکه

(ویژه #خواهران )

مدرس دوره :خانم دکتر تقی زاده

شروع دوره :چهارشنبه۸ ۹۸/۰۱/۲

روزهای زوج ازساعت ۱۶الی ۱۸

ثبت نام :۳۷۷۶۱۱۸۸-۳۷۷۱۰۰۰۹

Acch.ir

چرتکه – توسعه – عدالت – مهارتی

#چرتکه کار آفرین قابل تقدیر استان ودارنده دو مقام اول کشوری تدریس

خ ۱۹دی انتهای ک ۵۰

#مرکز آموزشی -چرتکه

chortk qom@