برگزاری دوره حسابداری تکمیلی

برگزاری دوره حسابداری تکمیلی

(آموزش مباحث تکمیلی حسابداری مطالبات ،دارایی های سرمایه گذاری ،

بدهی های کوتاه وبلند مدت ،اعتبارات اسنادی ،تجزیه وتحلیل صورت های مالی )

در #مرکز آموزشی -چرتکه

(ویژه #خواهران )

مدرس دوره :خانم دکتر تقی زاده

شروع دوره :چهارشنبه8 98/01/2

روزهای زوج ازساعت 16الی 18

ثبت نام :37761188-37710009

Acch.ir

چرتکه – توسعه – عدالت – مهارتی

#چرتکه کار آفرین قابل تقدیر استان ودارنده دو مقام اول کشوری تدریس

خ 19دی انتهای ک 50

#مرکز آموزشی -چرتکه

chortk qom@