برگزاری دوره حسابداری مقدماتی

برگزاری دوره #حسابداری_مقدماتی

(آموزش حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی، تهیه صورت مغایرت بانکی، اسناد تجاری و اکسل)
ویژه #برادران

روزهای #زوج از ساعت 19:30 تا 21

شروع دوره: از دوشنبه 98/07/01

مدرس دوره: آقای #گلابچی_فرد

ثبت نام:
02537761188
02537710009

در پایان دوره به شرکت کنندگان در آزمون، گواهینامه بین المللی فنی و حرفه‌ای اعطا می‌شود.

#چرتکه_توسعه_عدالت_مهارتی

#چرتکه کارآفرین قابل تقدیر آموزشی
و رتبه اول تدریس کشوری

خیابان باجک، انتهای کوچه پنجاه
#مرکزآموزشی_چرتکه
@chortkeqom
Acch.ir