برگزاری دوره رایانه کار حسابداری مالی

برگزاری دوره #رایانه_کار_حسابدار_مالی

آموزش نرم افزارهای مالی (هلو، پارسینا و…) و کار عملی حسابداری

در #مرکزآموزشی_چرتکه

(ویژه #

برگزاری دوره #رایانه_کار_حسابدار_مالی

آموزش نرم افزارهای مالی (هلو، پارسینا و…) و کار عملی حسابداری

در #مرکزآموزشی_چرتکه

(ویژه #خواهران)

به زودی

روزهای فرد از ساعت 16 الی 17:30

02537761188
02537710009

خیابان 19 دی، انتهای کوچه پنجاه، #مرکزآموزشی_چرتکه

#چرتکه کارآفرین برتر آموزشی
و کسب دو رتبه اول کشوری
@chortkeqom
Acch.ir

خواهران)

به زودی

روزهای فرد از ساعت 16 الی 17:30

02537761188
02537710009

خیابان 19 دی، انتهای کوچه پنجاه، #مرکزآموزشی_چرتکه

#چرتکه کارآفرین برتر آموزشی
و کسب دو رتبه اول کشوری
@chortkeqom
Acch.ir