برگزاری دوره رایانه کار -حسابداری مالی

برگزاری دوره رایانه کار -حسابداری مالی

آموزش نرم افزارهای مالی (هلو ،حاسب و…………)وکار عملی حسابداری

در #مرکز آموزشی چرتکه

(ویژه #برادران )

از دوشنبه ۱۹فروردین

روزهای زوج ساعت ۱۹:۳۰تا ۲۱

 

۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸

۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹

خیابان ۱۹دی ،انتهای کوچه ۵۰

چرتکه کار آفرین برتر آموزشی وکسب دورتبه اول کشوری

@chorkeqom

Acch.ir