برگزاری دوره رایانه کار حسابدار مالی

برگزاری دوره رایانه کار حسابدار مالی

آموزش نرم افزارهای مالی (هلو ،پارسینا و…….)و کار عملی حسابداری

در مرکزآموزشی چرتکه

ویژه خواهران

با استاد بزرگوار سرکار خانم دکتر تقی زاده

از روز چهارشنبه 26/04/98

روزهای زوج ساعت 16الی 18

02537761188

02537710009

خ 19دی -انتهای ک 50

چرتکه کار آفرین برتر آموزشی

وکسب دورتبه اول کشوری