برگزاری دوره کارگاه

چرتکه در طول حیات طیبه خود تاکنون پیوسته براساس نیازهای جامعه پیرامون ،با هدف انجام مسولیت اجتماعی

خود در کمال عشق ورزی وخدمتگذاری تلاش هدفمند داشته است

به همین منظور برگزاری دوره ها وکارگاه های ذیل را به همه عزیزان نوید میدهید.

۱-زنان قدرتمند ۷۵۰۰۰تومان

۲-کودکان شاد،موفق ،مودب ۵۵۰۰۰تومان

۳-خانه امن وآرام ۴۵۰۰۰تومان

۴-مهارتهای زندگی زناشویی ۶۵۰۰۰تومان

۵-تربیت فرزند صالح ۶۵۰۰۰تومان

۶-چگونه ورشکست شویم ۵۵۰۰۰تومان

۷-کارگاه زندگی خردمندانه ۱۶۰۰۰۰تومان

۸-خودآگاهی ۷۵۰۰۰تومان

۹-اعتماد به نفس ۷۵۰۰۰تومان

۱۰-کار آفرینی ۷۰۰۰۰تومان

۱۱-سلامتجسمی ۱۶۰۰۰۰تومان

تست های خاصی چون ترسیم خانواده وبازی درمانی که مزایایی چون شناخت در خانواده

تخلیه هیجان ،ماکارو رنگ و…………….

قالب تست های زیر است :

تست وکسلر ۱۴۰۰۰۰تومان

تست بندر گشتالت ۱۰۰۰۰۰تومان

تست گودی ناف ۷۵۰۰۰تومان

وتست های برای پدران ومادران پیشنهاد می گرد.\

تست ازدواج نو ۱۶۵۰۰۰تومان

تست ام بی تی آی ۱۵۰۰۰۰تومان

تست دیسک ۷۵۰۰۰تومان

تست افسردگی ۱۰۰۰۰۰تومان

که البته برخی از تست ها یک جلسه مشاوره نیز تقدیم خواهدشد

#چرتکه – توسعه- عدالت -مهارتی

#آموختن -شهامت -میخواد

#آموزش – دادن – صبر -میخواد

شماره تماس

۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹

۰۹۱۲۳۵۱۲۱۰۵

#مرکز آموزش چرتکه

chortkeqom@