برگزاری دوره کارگرعمومی آرماتوربند(درجه۳)

برگزاری دوره کارگرعمومی آرماتوربند(درجه۳)

در #مرکزآموزشی-چرتکه

(ویژه #براردارن)

مدرس دوره :آقای مهندس #لاری پور

پنجشنبه ۹۷/۱۲/۰۹ساعت ۱۹:۳۰

ثبت نام

۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸

۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹

داشتن گواهینامه بین الملی فنی وحرفه ای این دوره برای ثبت نام بیمه کارگری مورد نیازاست.

#چرتکه -توسعه-عدالت -مهارتی

#چرتکه کارآفرین قابل تقدیرآموزشی

ورتبه اول تدریس کشوری

chortkeqom@

ACC.ir