برگزاری دوره کارگرعمومی اسکلت ساز ساختمان (درجه3)

برگزاری دوره کارگرعمومی اسکلت ساز ساختمان (درجه3)

(کارگر عمومی جوشکاری )

در #مرکزآموزشی-چرتکه

(ویژه #براردارن)

مدرس دوره :آقای مهندس #لاری پور

یک شنبه 97/12/12ساعت 19:30

ثبت نام

02537761188

02537710009

داشتن گواهینامه بین الملی فنی وحرفه ای این دوره برای ثبت نام بیمه کارگری مورد نیازاست.

#چرتکه -توسعه-عدالت -مهارتی

#چرتکه کارآفرین قابل تقدیرآموزشی

ورتبه اول تدریس کشوری

chortkeqom@

ACC.ir