برگزاری دوره کمک آرماتوربند(درجه2)

برگزاری دوره کمک  آرماتوربند(درجه2)

در #مرکزآموزشی-چرتکه

(ویژه #براردارن)

مدرس دوره :آقای مهندس #لاری پور

شنبه 98/05/12و دوشنبه 98/05/14

ساعت 20

ثبت نام

02537761188

02537710009

داشتن گواهینامه بین الملی فنی وحرفه ای این دوره برای ثبت نام بیمه کارگری مورد نیازاست.

#چرتکه -توسعه-عدالت -مهارتی

#چرتکه کارآفرین قابل تقدیرآموزشی

ورتبه اول تدریس کشوری

chortkeqom@