خبر مهم وبسیار مسرت بخش

قابل توجه کارآموزان محترم

با رایزنی وپیگیری های به عمل آمده در ارتباط با رفع محدودیت شش ماهه دوره ها

وهمچنین بررسی مشکلات مطرح شده و تصمیم گیری توسط دفتر معاونت پژوهش و دفتر

سنجش وصلاحیتهای حرفه ای سازمان دوره های تعریف ده در سال ۱۳۹۷که شش ماه از پایان دوره

آنها گذشته وامکان معرفی به آزمون کار آموزان وجود نداشت از تاریخ شنبه ۹۸/۰۳/۰۴به مدت یکماه یعنی

تا تاریخ ۹۸/۰۳/۳۱مجددا امکان معرفی به آزمون فراهم میگردد.

کار آموزانی که مشکل فوق را دارند هرچه سریعتر به آموزشگاه مراجعه کنند

#مرکز آموزشی چرتکه

#چرتکه -توسعه – عدالت – مهارتی

۳۷۷۱۰۰۰۹