دوره آموزشی قوانین ومقررات مالی

مرکز آموزشی چرتکه برگزار می کند

دوره آموزشی قوانین ومقررات مالی

مدت دوره :هشت ساعت

سرمایه گذاری دوره :۴۸۰۰۰تومان

محل برگزاری :خ ۱۹دی ،انتهای ک ۵۰

ثبت نام شماره تماس :۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸- ۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹

مرکز آموزشی چرتکه

chortkeqom@