دوره آموزشی قوانین ومقررات مالی

مرکز آموزشی چرتکه برگزار می کند

دوره آموزشی قوانین ومقررات مالی

مدت دوره :هشت ساعت

سرمایه گذاری دوره :48000تومان

محل برگزاری :خ 19دی ،انتهای ک 50

ثبت نام شماره تماس :02537761188- 02537710009

مرکز آموزشی چرتکه

chortkeqom@