دوره آموزش مقدماتی وپیشرفته رباتیک

دوره آموزش مقدماتی وپیشرفته رباتیک

کودکان از سن ۴سال می توانند با ربات آشنا شوند

خلاقیت ومهارت را تمرین کنند

آموزشگاه چرتکه

۳۷۷۱۰۰۰۹-۳۷۷۶۱۱۸۸