دوره مقدماتی کیمیاگری

دوره مقدماتی کیمیاگر،

جلسه دوم

مدرس: مهندس لاری پور،

یکشنبه 31 شهریور.

هزینه دوره پرداخت شده است و برای شرکت کنندگان رایگان است.

ساعت 9 تا 11/5صبح.

لطفا راس ساعت در هر چهار جلسه حاضر باشید.

باجک 2، انتهای کوچه 50، آموزشگاه چرتکه.

#مرکزآموزشی_چرتکه
@chortkeqom