دوره مقدماتی کیمیاگری

دوره مقدماتی کیمیاگر،

جلسه دوم

مدرس: مهندس لاری پور،

یکشنبه ۳۱ شهریور.

هزینه دوره پرداخت شده است و برای شرکت کنندگان رایگان است.

ساعت ۹ تا ۱۱/۵صبح.

لطفا راس ساعت در هر چهار جلسه حاضر باشید.

باجک ۲، انتهای کوچه ۵۰، آموزشگاه چرتکه.

#مرکزآموزشی_چرتکه
@chortkeqom