دوره های آموزشی مرکز چرتکه

دوره های  آموزشی مرکز چرتکه

ویژه خواهران وبرادران

اموز اداری

امورمالی وبازرگانی

فناوری اطلاعات

گردشگری

معماری

ساختمان

زبان

محاسبات ذهنی

خ 19دی  – انتهای ک 50

02537710009

02537761188