رایانه کار حسابداری مالی

برگزاری دوره #رایانه_کار_حسابدار_مالی

آموزش نرم افزارهای مالی (هلو، پارسینا و…) و کار عملی حسابداری

در #مرکزآموزشی_چرتکه

(ویژه #برادران)

مدرس

برگزاری دوره #رایانه_کار_حسابدار_مالی

آموزش نرم افزارهای مالی (هلو، پارسینا و…) و کار عملی حسابداری

در #مرکزآموزشی_چرتکه

(ویژه #برادران)

مدرس دوره: آقای #مستقیمی

از شنبه 98/08/11

روزهای #زوج ساعت 18 تا 19:30

ثبت نام:
02537761188
02537710009
خیابان 19 دی، انتهای کوچه پنجاه

#چرتکه کارآفرین برتر آموزشی
و کسب دو رتبه اول کشوری
@chortkeqom
Acch.ir

دوره: آقای #مستقیمی

از شنبه 98/08/11

روزهای #زوج ساعت 18 تا 19:30

ثبت نام:
02537761188
02537710009
خیابان 19 دی، انتهای کوچه پنجاه

#چرتکه کارآفرین برتر آموزشی
و کسب دو رتبه اول کشوری
@chortkeqom
Acch.ir