سلسله نشست های اقتصادی در هنر

سلسله نشست های اقتصادی در هنر

دانشگاه علمی وکاربردی جهاددانشگاهی

دوشنبه :۱۳اسفندماه

مدرس :مهندس محمدرضا لاری