شرکت در مسابقه محاسبات ذهنی

چرتکه آموزان عزیز جهت شرکت در مسابقه محاسبات ذهنی با آموزشگاه هماهنگ نمایند.
ه 😉 مراه داشتن چرتکه و مداد الزامیست.

#مرکزآموزشی_چرتکه
#چرتکه_توسعه_عدالت_مهارتی
۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹