شیوه ایجاد جذابیت کاریزماتیک لازم جهت فروش آثارهنری

شیوه ایجاد جذابیت کاریزماتیک لازم جهت فروش آثارهنری

اهداف دوره :

۱-تکنیک فروش آثارهنری درشرایط سخت اقتصادی

۲-تکنیک های فروش داغ دربازارسرد

مدرس :مهندس محمدرضا لاری

روز :دوشنبه :۱۳۹۷/۱۲/۱۳

راس ساعت ۱۵-۱۷

آدرس :بلوارالغدیر – بعداز سینما ونوس -روبه روی دانشگاه دولتی قم

مرکز جامع علمی کاربردی جهاددانشگاهی قم

حضور برای عموم آزاداست جلسه بصورت رایگان