قهرمان تمرکز /محاسبات ذهنی با قرائت قرآن

قهرمان تمرکز

محاسبات ذهنی ریاضی همزمان با قرائت قرآن

#مرکزآموزشی_چرتکه
#محاسبات_ذهنی_ریاضی
#چرتکه_توسعه_عدالت_مهارتی


#نمایندگی_مهندس_لاری_پور
#باجک۵۰

@chortkeqom