محاسبات ریاضی

محاسبات ذهنی باچرتکه باعث افزایش قدرت تمرکز وپاسخگویی وحافظ خواهدشد

وکمک شایانی در موفقیت تحصیلی واجتماعی کودکان دارد

مرکز آموزشی چرتکه

37761188