مسابقه تعقیب خط

مسابقه تعقیب خط:مسابقه تعقیب خط مسیری مشخص با زمینه ی سفید و خطوط مشکی با تغییرات قید شده ورسیدن هرچه سریع تر به خط پایان می باشد که در طول  مسیر علائمی وجود دارد.