معرفی ربات روبوترونیک

نام :LM324:IC

محیط شبیه سازی مدارات :Proteus

کاربردها وقابلیت ها:

۱-آموزش پیشرفته نرم افزار شبیه سازی

۲-روبت تعقیب خط با LEDهای آلارم

۳-روبات تعقیب نور با LEDهای آلارم

۴-روبات حل ماز با برخورد LEDهای آلارم

۵-روبات حل مازبدون برخورد LEDهای آلارم