نمایشگاه وهمایش ۳روزه سلامت زنان

نمایشگاهنمایشگاه وهمایش ۳روزه سلامت زنان  وهمایش ۳روزه سلامت زنان

 

زمان :۲۱،۲۲،۲۳تیرماه ۱۳۹۸

ساعت همایش :۱۷الی ۲۰

ساعت بازدید نمایشگاه :۱۷الی ۲۲

مکان :خاکفرجازمان ملی جوانان