هفتمین جلسه دوره تخصصی MBA مهندسی ارتباطات با حضور دکتر سیدا

تقویت حافظه،  چهره خوانی،…MBA

اتاق بازرگانی

حضور مدیران استانی در هفتمین جلسه دوره تخصصی MBA مهندسی ارتباطات با حضور دکتر سیدا