همایش رهبری تحویل سازمانی

همایش رهبری تحول سازمانی 

پروفسور کیوان کیان 

سالن اجتماعات بیمه کار آفرین 

چهارشنبه :96/10/27

مرکز آموزشی چرتکه # مجری دوره های مدیران ارشد استان قم