همایش روز حسابداری

همایش روز حسابداری در پردیس  فارابی دانشگاه تهران

درتاریخ :۱۳۸۹/۰۹/۱۹

با حضور مرکز آموزشی چرتکه