چهارمین دوره مسابقات -محاسبات دهنی

چهارمین دوره مسابقات -محاسبات دهنی

بزرگترین مسابقات بین المللی محاسبات  ذهنی باچرتکه

25مردادماه 1398

نمایشگاه بین المللی سالن میلاد

مرکز آموزشی چرتکه

37761188