کارگاه آموزشی جذب مشتری

مرکزآموزشی چرتکه برگزار می کند:

کارگاه آموزشی جذب مشتری

مدت کارگاه: پنج ساعت همراه با ارائه گواهی حضور در دوره و پذیرایی

سرمایه گذاری دوره ۲۵۰۰۰ تومان

شماره تماس:

۳۷۷۱۰۰۰۹