• آیین نامه داخلی آموزشگاه چرتکه

    هدف نهایی آموزشگاه آموزش بهینه  و با کیفیت مهارت حسابداری به کارآموزان عزیز می باشد. که برآورده شدن این هدف نیازمند  برقراری شرایطی است که رعایت آن از طرف کارآموزان و آموزشگاه الزامی است. آموزشگاه برای ایجاد این مهم نهایت سعی خود را مبذول میدارد . لازم به ذکر است […]