• زمینه کاری مرکز

    ۱- آموزش ۲- معرفی و فروش نرم افزارهای مالی ۳- معرفی و فروش نرم افزارهای ساختمانی ۴- اجرای پروژه های حسابداری ۵- مدیریت مالی و بررسی اطلاعات مالی موسسات ۶- معرفی نیروی کار موسسات ۷- اجرای نقشه های utm ۸- اجرای پروژه های ساختمانی