• برگزاری دوره آرماتوربنددرجه ۲

  برگزاری دوره کمک آرماتوربند (درجه۲) در #مرکزآموزشی_چرتکه (ویژه #برادران) مهلت ثبت نام تا شنبه ۱۸ آبان ماه مدرس دوره: آقای مهندس #لاری_پور ثبت نام: ۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸ ۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹ خیابان ۱۹دی (باجک) انتهای کوچه پنجاه #چرتکه_توسعه_عدالت_مهارتی #چرتکه کارآفرین قابل تقدیر آموزشی و رتبه اول تدریس کشوری @chortkeqom Acch.ir

 • برگزاری دوره کارگر عمومی اسکلت ساز ساختمان درجه۳(کارگرعمومی جوشکاری )

  رگزاری دوره  کارگر عمومی اسکلت ساز ساختمان درجه۳(کارگرعمومی جوشکاری ) در #مرکزآموزشی_چرتکه ( ویژه #برادران ) مدرس دوره: آقای مهندس #لاری_پور شنبه ۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۰ یکشنبه ۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۲۰ ثبت نام: ۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸ ۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹ خیابان ۱۹دی (باجک) انتهای کوچه پنجاه داشتن گواهینامه بین المللی فنی و حرفه‌ای این دوره برای ثبت نام بیمه […]

 • برگزاری دوره کارگاه عمومی آرماتوربنددرجه ۳

  برگزاری دوره کارگر عمومی آرماتور بند (درجه۳) در #مرکزآموزشی_چرتکه ( ویژه #برادران ) مدرس دوره: آقای مهندس #لاری_پور شنبه ۹۸/۰۶/۰۹ ساعت ۱۹ یکشنبه ۹۸/۰۶/۱۰ ساعت ۲۰ ثبت نام: ۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸ ۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹ خیابان ۱۹دی (باجک) انتهای کوچه پنجاه داشتن گواهینامه بین المللی فنی و حرفه‌ای این دوره برای ثبت نام بیمه کارگری […]

 • برگزاری دوره کارگر عمومی بنای سفت کاری درجه ۳

  برگزاری دوره کارگر عمومی بنای سفت کار (درجه۳) در #مرکزآموزشی_چرتکه ( ویژه #برادران ) مدرس دوره: آقای مهندس #لاری_پور پنج شنبه ۹۸/۰۶/۰۷ ساعت ۲۰ ثبت نام: ۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸ ۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹ خیابان ۱۹دی (باجک) انتهای کوچه پنجاه داشتن گواهینامه بین المللی فنی و حرفه‌ای این دوره برای ثبت نام بیمه کارگری موردنیاز است. […]

 • دوره های آموزشی مرکز چرتکه

  دوره های  آموزشی مرکز چرتکه ویژه خواهران وبرادران اموز اداری امورمالی وبازرگانی فناوری اطلاعات گردشگری معماری ساختمان زبان محاسبات ذهنی خ ۱۹دی  – انتهای ک ۵۰ ۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹ ۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸

 • برگزاری دوره کمک آرماتوربند(درجه۲)

  برگزاری دوره کمک  آرماتوربند(درجه۲) در #مرکزآموزشی-چرتکه (ویژه #براردارن) مدرس دوره :آقای مهندس #لاری پور شنبه ۹۸/۰۵/۱۲و دوشنبه ۹۸/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰ ثبت نام ۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸ ۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹ داشتن گواهینامه بین الملی فنی وحرفه ای این دوره برای ثبت نام بیمه کارگری مورد نیازاست. #چرتکه -توسعه-عدالت -مهارتی #چرتکه کارآفرین قابل تقدیرآموزشی ورتبه اول تدریس […]

 • برگزاری دوره کارگرعمومی آرماتوربند(درجه۳)

  برگزاری دوره کارگرعمومی آرماتوربند(درجه۳) در #مرکزآموزشی-چرتکه (ویژه #براردارن) مدرس دوره :آقای مهندس #لاری پور یکشنبه  ۹۷/۰۴/۳۰ساعت ۱۹:۳۰ ثبت نام ۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸ ۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹ داشتن گواهینامه بین الملی فنی وحرفه ای این دوره برای ثبت نام بیمه کارگری مورد نیازاست. #چرتکه -توسعه-عدالت -مهارتی #چرتکه کارآفرین قابل تقدیرآموزشی ورتبه اول تدریس کشوری chortkeqom@ ACC.ir

 • برگزاری دوره کارگرعمومی آرماتوربند(درجه۲)

  برگزاری دوره کارگرعمومی آرماتوربند(درجه۲) در #مرکزآموزشی-چرتکه (ویژه #براردارن) مدرس دوره :آقای مهندس #لاری پور سه شنبه :تاریخ ۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰ ثبت نام ۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸ ۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹ داشتن گواهینامه بین الملی فنی وحرفه ای این دوره برای ثبت نام بیمه کارگری مورد نیازاست. #چرتکه -توسعه-عدالت -مهارتی #چرتکه کارآفرین قابل تقدیرآموزشی ورتبه اول تدریس […]