• برگزاری دوره کارگرعمومی آرماتوربند(درجه۲)

  برگزاری دوره کارگرعمومی آرماتوربند(درجه۲) در #مرکزآموزشی-چرتکه (ویژه #براردارن) مدرس دوره :آقای مهندس #لاری پور سه شنبه :تاریخ ۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰ ثبت نام ۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸ ۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹ داشتن گواهینامه بین الملی فنی وحرفه ای این دوره برای ثبت نام بیمه کارگری مورد نیازاست. #چرتکه -توسعه-عدالت -مهارتی #چرتکه کارآفرین قابل تقدیرآموزشی ورتبه اول تدریس […]

 • برگزاری دوره کارگرعمومی اسکلت ساز ساختمان (درجه۳)

  برگزاری دوره کارگرعمومی اسکلت ساز ساختمان (درجه۳) (کارگر عمومی جوشکاری ) در #مرکزآموزشی-چرتکه (ویژه #براردارن) مدرس دوره :آقای مهندس #لاری پور یک شنبه ۹۷/۱۲/۱۲ساعت ۱۹:۳۰ ثبت نام ۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸ ۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹ داشتن گواهینامه بین الملی فنی وحرفه ای این دوره برای ثبت نام بیمه کارگری مورد نیازاست. #چرتکه -توسعه-عدالت -مهارتی #چرتکه کارآفرین […]

 • برگزاری دوره کارگرعمومی آرماتوربند(درجه۳)

  برگزاری دوره کارگرعمومی آرماتوربند(درجه۳) در #مرکزآموزشی-چرتکه (ویژه #براردارن) مدرس دوره :آقای مهندس #لاری پور پنجشنبه ۹۷/۱۲/۰۹ساعت ۱۹:۳۰ ثبت نام ۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸ ۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹ داشتن گواهینامه بین الملی فنی وحرفه ای این دوره برای ثبت نام بیمه کارگری مورد نیازاست. #چرتکه -توسعه-عدالت -مهارتی #چرتکه کارآفرین قابل تقدیرآموزشی ورتبه اول تدریس کشوری chortkeqom@ ACC.ir

 • برگزاری دوره کارگرعمومی بنای سفت کار(درجه۳)

  برگزاری دوره کارگرعمومی بنای سفت کار(درجه۳) در #مرکزآموزشی-چرتکه (ویژه #براردارن) مدرس دوره :آقای مهندس #لاری پور دوشنبه ۹۷/۱۲/۰۶ساعت ۱۹:۳۰ ثبت نام ۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸ ۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹ داشتن گواهینامه بین الملی فنی وحرفه ای این دوره برای ثبت نام بیمه کارگری مورد نیازاست. #چرتکه -توسعه-عدالت -مهارتی #چرتکه کارآفرین قابل تقدیرآموزشی ورتبه اول تدریس کشوری […]

 • برگزاری دوره های آموزشی معماران تجربی

     

 • برگزاری دوره کارگر عمومی آرماتوربند (درجه۳)

  برگزاری دوره کارگر عمومی آرماتوربند (درجه۳) در #مرکزآموزشی_چرتکه ( ویژه #برادران ) مدرس دوره: آقای مهندس #لاری_پور یک شنبه ۹۷/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰ ثبت نام: ۰۲۵۳۷۷۶۱۱۸۸ ۰۲۵۳۷۷۱۰۰۰۹ داشتن گواهینامه بین المللی فنی و حرفه‌ای این دوره برای ثبت نام بیمه کارگری مورد نیاز است. #چرتکه_توسعه_عدالت_مهارتی #چرتکه کارآفرین قابل تقدیر آموزشی و […]

 • برگزاری دوره کارگر عمومی آرماتوربندی (درجه۳)

  برگزاری دوره کارگر عمومی آرماتوربندی (درجه۳) در #مرکزآموزشی_چرتکه ( ویژه #برادران ) مدرس دوره: آقای مهندس #لاری_پور امشب سه شنبه ۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰ ثبت نام: ۳۷۷۶۱۱۸۸ – ۳۷۷۱۰۰۰۹ داشتن گواهینامه بین المللی فنی و حرفه‌ای این دوره برای ثبت نام بیمه کارگری الزامی می باشد. #چرتکه_توسعه_عدالت_مهارتی #چرتکه کارآفرین قابل تقدیر […]

 • گروه عمران پایدار