عمران

برگزاری دوره آرماتوربنددرجه ۲

برگزاری دوره کمک آرماتوربند (درجه2) در #مرکزآموزشی_چرتکه (ویژه #برادران) مهلت ثبت نام تا شنبه 18 آبان ماه مدرس دوره: آقای مهندس #لاری_پور ثبت نام: 02537761188 02537710009 خیابان 19دی (باجک) انتهای کوچه پنجاه #چرتکه_توسعه_عدالت_مهارتی #چرتکه کارآفرین قابل تقدیر آموزشی و رتبه اول تدریس کشوری @chortkeqom Acch.ir

برگزاری دوره کارگر عمومی اسکلت ساز ساختمان درجه3(کارگرعمومی جوشکاری )

رگزاری دوره  کارگر عمومی اسکلت ساز ساختمان درجه3(کارگرعمومی جوشکاری ) در #مرکزآموزشی_چرتکه ( ویژه #برادران ) مدرس دوره: آقای مهندس #لاری_پور شنبه 98/06/23 ساعت 20 یکشنبه 98/06/24 ساعت 20 ثبت نام: 02537761188 02537710009 خیابان 19دی (باجک) انتهای کوچه پنجاه داشتن گواهینامه بین المللی فنی و حرفه‌ای این دوره برای ثبت نام بیمه […]

برگزاری دوره کارگاه عمومی آرماتوربنددرجه ۳

برگزاری دوره کارگر عمومی آرماتور بند (درجه3) در #مرکزآموزشی_چرتکه ( ویژه #برادران ) مدرس دوره: آقای مهندس #لاری_پور شنبه 98/06/09 ساعت 19 یکشنبه 98/06/10 ساعت 20 ثبت نام: 02537761188 02537710009 خیابان 19دی (باجک) انتهای کوچه پنجاه داشتن گواهینامه بین المللی فنی و حرفه‌ای این دوره برای ثبت نام بیمه کارگری […]

برگزاری دوره کارگر عمومی بنای سفت کاری درجه ۳

برگزاری دوره کارگر عمومی بنای سفت کار (درجه3) در #مرکزآموزشی_چرتکه ( ویژه #برادران ) مدرس دوره: آقای مهندس #لاری_پور پنج شنبه 98/06/07 ساعت 20 ثبت نام: 02537761188 02537710009 خیابان 19دی (باجک) انتهای کوچه پنجاه داشتن گواهینامه بین المللی فنی و حرفه‌ای این دوره برای ثبت نام بیمه کارگری موردنیاز است. […]

دوره های آموزشی مرکز چرتکه

دوره های  آموزشی مرکز چرتکه ویژه خواهران وبرادران اموز اداری امورمالی وبازرگانی فناوری اطلاعات گردشگری معماری ساختمان زبان محاسبات ذهنی خ 19دی  – انتهای ک 50 02537710009 02537761188

برگزاری دوره کمک آرماتوربند(درجه2)

برگزاری دوره کمک  آرماتوربند(درجه2) در #مرکزآموزشی-چرتکه (ویژه #براردارن) مدرس دوره :آقای مهندس #لاری پور شنبه 98/05/12و دوشنبه 98/05/14 ساعت 20 ثبت نام 02537761188 02537710009 داشتن گواهینامه بین الملی فنی وحرفه ای این دوره برای ثبت نام بیمه کارگری مورد نیازاست. #چرتکه -توسعه-عدالت -مهارتی #چرتکه کارآفرین قابل تقدیرآموزشی ورتبه اول تدریس […]

برگزاری دوره کارگرعمومی آرماتوربند(درجه3)

برگزاری دوره کارگرعمومی آرماتوربند(درجه3) در #مرکزآموزشی-چرتکه (ویژه #براردارن) مدرس دوره :آقای مهندس #لاری پور یکشنبه  97/04/30ساعت 19:30 ثبت نام 02537761188 02537710009 داشتن گواهینامه بین الملی فنی وحرفه ای این دوره برای ثبت نام بیمه کارگری مورد نیازاست. #چرتکه -توسعه-عدالت -مهارتی #چرتکه کارآفرین قابل تقدیرآموزشی ورتبه اول تدریس کشوری chortkeqom@ ACC.ir

برگزاری دوره کارگرعمومی آرماتوربند(درجه2)

برگزاری دوره کارگرعمومی آرماتوربند(درجه2) در #مرکزآموزشی-چرتکه (ویژه #براردارن) مدرس دوره :آقای مهندس #لاری پور سه شنبه :تاریخ 98/03/28 ساعت 19:30 ثبت نام 02537761188 02537710009 داشتن گواهینامه بین الملی فنی وحرفه ای این دوره برای ثبت نام بیمه کارگری مورد نیازاست. #چرتکه -توسعه-عدالت -مهارتی #چرتکه کارآفرین قابل تقدیرآموزشی ورتبه اول تدریس […]

برگزاری دوره کارگرعمومی اسکلت ساز ساختمان (درجه3)

برگزاری دوره کارگرعمومی اسکلت ساز ساختمان (درجه3) (کارگر عمومی جوشکاری ) در #مرکزآموزشی-چرتکه (ویژه #براردارن) مدرس دوره :آقای مهندس #لاری پور یک شنبه 97/12/12ساعت 19:30 ثبت نام 02537761188 02537710009 داشتن گواهینامه بین الملی فنی وحرفه ای این دوره برای ثبت نام بیمه کارگری مورد نیازاست. #چرتکه -توسعه-عدالت -مهارتی #چرتکه کارآفرین […]

برگزاری دوره کارگرعمومی آرماتوربند(درجه3)

برگزاری دوره کارگرعمومی آرماتوربند(درجه3) در #مرکزآموزشی-چرتکه (ویژه #براردارن) مدرس دوره :آقای مهندس #لاری پور پنجشنبه 97/12/09ساعت 19:30 ثبت نام 02537761188 02537710009 داشتن گواهینامه بین الملی فنی وحرفه ای این دوره برای ثبت نام بیمه کارگری مورد نیازاست. #چرتکه -توسعه-عدالت -مهارتی #چرتکه کارآفرین قابل تقدیرآموزشی ورتبه اول تدریس کشوری chortkeqom@ ACC.ir

برگزاری دوره کارگرعمومی بنای سفت کار(درجه3)

برگزاری دوره کارگرعمومی بنای سفت کار(درجه3) در #مرکزآموزشی-چرتکه (ویژه #براردارن) مدرس دوره :آقای مهندس #لاری پور دوشنبه 97/12/06ساعت 19:30 ثبت نام 02537761188 02537710009 داشتن گواهینامه بین الملی فنی وحرفه ای این دوره برای ثبت نام بیمه کارگری مورد نیازاست. #چرتکه -توسعه-عدالت -مهارتی #چرتکه کارآفرین قابل تقدیرآموزشی ورتبه اول تدریس کشوری […]